Obec OKROUHLÁ - Nejdůležitější předpisy 

+420 702 047 724

Povinné informace

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ PŘEDPISY

Vyhledávání v předpisech ze Sbírky zákonů - odkaz na Portál veřejné správy České republiky

Ústava České republiky 
Listina základních práv a svobod 
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
Zákon 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv v souladu s § 12 zákona 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv na internetových stránkách - odkaz.


Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž organizace zejména jedná a rozhoduje (ve znění pozdějších předpisů a doplňků):

úst. zák. č. 1/1993 Sb., Ústava ČR
úst. zák. č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod
úst. zák. č. 110/1998 Sb. o bezpečnosti ČR  


Předpisy (stavební), kterými se ve své činnosti zejména řídí:

pozn.: odkazy vedou na Portál veřejné správy http://portal.gov.cz/

zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

zákon č. 184/2006 Sb., o vyvlastnění

zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví

zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon

zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech

zákon č. 164/2001 Sb., lázeňský zákon

zákon České národní rady č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon

zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

zákon č. 129/2000 Sb., o krajích

zákon č. 128/2000 Sb., o obcích

zákon č. 166/1999 Sb., veterinární zákon atd.

zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 18/1997 Sb., atomový zákon

zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

zákon č. 289/1995 Sb., o lesích

zákon č. 266/1994 Sb., o drahách

zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu

zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí

zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a ČGÚ

zákon č. 44/1988 Sb., horní zákon

zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči

zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně 


 Předpisy (finanční), kterými se ve své činnosti zejména řídí:

pozn.: odkazy vedou na Portál veřejné správy http://portal.gov.cz/

zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku

zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád

zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti

zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě

zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů

zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů

zákon č. 128/2000 Sb., o obcích

zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví

zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole

zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích

zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách

vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků

vyhláška č. 449/2009 Sb., v platném znění, o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dorovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti a účetních výkazů

vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

vyhláška MF ČR č. 323 ze dne 2.7.2002 o rozpočtové skladbě

vyhláška MF ČR č. 223/1993 Sb., o hracích přístrojích 


 

zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

zákon č. 256/2013 Sb.,o katastru nemovitostí ČR (katastrální zákon)

zákon č. 90/2012 Sb.,Zákon o obchodních korporacích (dříve Ochodní zákoník, do 31.12.2013)

zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník


 

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.